Odpady medyczne – definicja, warunki przechowywania, utylizacja i BDO

Odpady medyczne to rodzaj odpadów, który nie podlega zwykłej utylizacji. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych rodzajów zanieczyszczeń, które człowiek generuje. Procedury związane z utylizacją odpadów medycznych są opisane szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku. Z tego rozporządzenia pochodzi także zakaz utylizacji odpadów medycznych we wspólnych spalarniach odpadów oraz zakaz składowania odpadów medycznych na składowisku. Do odpowiedniej segregacji odpadów medycznych zobowiązane są wszystkie placówki będące miejscem ich wytwarzania. Bardzo ważny jest też odpowiedni sposób i warunki przechowywania odpadów medycznych.

odpady medyczne

Definicja i klasyfikacja odpadów medycznych

Czym są odpady medyczne? Zgodnie z definicją są to wszystkie odpady, powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej oraz prowadzeniem badań laboratoryjnych i naukowych doświadczeń medycznych. Wynika to z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Odpady medyczne dzieli się na trzy kategorie: odpady zakaźne, odpady niebezpieczne inne niż zakaźne i pozostałe odpady medyczne. Do grupy odpadów zakaźnych zaliczają się wszystkie odpady, które mogą wywołać choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów. Są to między innymi odpady powstające podczas procedur przy pacjentach z chorobami zakaźnymi, ale też części ciała, organy, pojemniki na krew, a także zużyte opatrunki czy podpaski. 

Do odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne zaliczamy odpady, które mogą wywoływać choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, a także odpady, które mogą być źródłem skażenia środowiska. Są to chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz odpady amalgamatu dentystycznego. Trzecia grupa to pozostałe odpady medyczne, które nie stanowią niebezpieczeństwa.

Warunki przechowywania odpadów medycznych

Bardzo ważny jest odpowiedni sposób przechowywania odpadów medycznych. Ten zakres także reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku. Zgodnie z nim, odpady medyczne powinny być przechowywane w workach lub pojemnikach odpornych na wilgoć, substancje chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Worki dzielą się także na różne kolory, które oznaczają ich zawartość. W workach czerwonych przechowuje się odpady sklasyfikowane powyżej jako odpady zakaźne. Worki żółte przeznaczone są na odpady niebezpieczne inne niż zakaźne. W przypadku pozostałych odpadów medycznych można użyć worków innego koloru – na przykład niebieskich lub czarnych. Worki i pojemniki na takie odpady można zapełniać maksymalnie do 2/3 ich objętości. Muszą być one jednorazowe, a po ich zamknięciu nie wolno ponownie ich otwierać.

Rejestr BDO w gabinecie medycznym

Każda placówka medyczna lub zakład z obszaru pozamedycznego – czyli z branży beauty – ma obowiązek wpisu do Rejestru BDO, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Obowiązek ten istnieje od stycznia 2020 roku. W elektronicznym rejestrze BDO każdy podmiot spełniający dane wymogi musi prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów, która polega między innymi na wystawianiu takich dokumentów jak Karta Przekazania Odpadów oraz Karta Ewidencji Odpadów. Te elektroniczne dokumenty są niezbędne w celu przekazania odpadów medycznych podmiotom zajmującym się ich transportem i utylizacją. W BDO należy także wskazać kod odpowiedniej kategorii odpadów medycznych. Katalog tych kodów pozwala na klasyfikację odpadów pod względem źródła ich powstawania i rodzaju. Taki kod ma sześć cyfr i określa po kolei grupę, podgrupę i rodzaj odpadów. Każda placówka medyczna ma także coroczny obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.