Dzikie wysypiska śmieci, czyli świadome zanieczyszczanie środowiska naturalnego

Potężnym problemem są w dzisiejszych czasach dzikie wysypiska śmieci. Na śmieci często można natknąć się w lasach, parkach i na innych terenach zielonych, a także na plażach czy w stawach oraz jeziorach. Bardzo często oprócz małych odpadów można też w takich miejscach znaleźć odpady wielkogabarytowe. Skala zjawiska jest ogromna. Trzeba jednak wiedzieć, że takie nielegalne składowiska śmieci nie tylko psują estetykę krajobrazu, ale są przede wszystkim szkodą dla naszego środowiska. Są także zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

dzikie wysypiska śmieci

Dlaczego powstają dzikie wysypiska śmieci?

Dlaczego tak się dzieje? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie i znaleźć źródło problemu. Zwiększony w ostatnich latach konsumpcjonizm nie przyczynia się pozytywnie do rozwiązania problemu dzikich wysypisk śmieci. Jedną z przyczyn wyrzucania odpadów, gdzie popadnie może być brak świadomości ekologicznej – jednak o tym mówi się już w przedszkolu i w dzisiejszych czasach wiedza na temat ekologii jest na bardzo wysokim poziomie. Inną może być zwyczajna ignorancja ludzka i wyrzucanie śmieci na nieswoim terenie – wychodzenie z założenia, że skoro teren nie należy do danej osoby to należy do nikogo i można z nim robić to, co się chce. Kolejną najbardziej prawdopodobną przyczyną powstawania dzikich wysypisk śmieci może być oszczędność, a wręcz pazerność – za wywóz śmieci trzeba płacić, a do lasu można przecież wywieźć je za darmo.

Jakie są skutki powstawania dzikich wysypisk śmieci?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że śmieci same nie rozłożą się w lesie, ani też nie znikną w żaden inny magiczny sposób. Plastik oraz metal są tworzywami, które rozkładają się nawet do tysiąca lat. Dzikie wysypiska śmieci są prawdziwym zagrożeniem dla gleby, powietrza i wód gruntowych. Niebezpieczne substancje z odpadów mogą przedostać się do ziemi, wody i powietrza. Wysypiska położone w obszarach wody pitnej mogą przyczynić się do jej skażenia. Nielegalne odpady w lasach oraz parkach prowadzą do zwiększenia prawdopodobieństwa pożarów, szczególnie w okresach suszy. Wiele z wyrzucanych śmieci uważa się za łatwopalne. Warto wiedzieć, że nawet niedopałek papierosa oprócz ryzyka wzniecenia pożaru, zostawia także substancje trujące, które rozkładają się około pięciu lat. 

Dzikie wysypiska śmieci to także wylęgarnia bakterii, toksyn i innych składników szkodliwych. Oprócz zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, są one także zagrożeniem dla życia i zdrowia zwierząt. Nie tylko tworzywa sztuczne mogą wyrządzić zwierzętom krzywdę. Jest to także skażona gleba oraz woda. Zła utylizacja metali ciężkich z odpadów takich jak baterie czy akumulatory powoduje wnikanie ich w glebę. Wszystko to prowadzi do skażenia środowiska.

Jak rozwiązać problem dzikich wysypisk śmieci?

Za likwidację dzikiego wysypiska śmieci odpowiada gmina, na której terenie takie wysypisko powstało. To właśnie na gminie ciąży ten obowiązek, wynikający z przepisów ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlatego aby zgłosić nielegalne składowisko śmieci, należy udać się do wójta lub burmistrza danej gminy. Jeżeli dzikie wysypisko śmieci znajduje się na terenie publicznym to wójt lub burmistrz w drodze decyzji nakazuje jego usunięcie i odbywa się to na koszt gminy. W przypadku jednak, kiedy dzikie wysypisko śmieci powstanie na terenie prywatnym to jego usunięciem musi zająć się właściciel tego terenu. Jeżeli właściciel w żaden sposób nie ustosunkuje się do nakazu usunięcia odpadów to egzekucją tego obowiązku zajmie się policja lub straż miejska/gminna. Warto jednak wiedzieć, że za składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zgodnie z art. 183 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.