Firma budowlana, a obowiązek utylizacji odpadów. O czym musisz pamiętać?

Prowadząc firmę budowlaną musimy przede wszystkim przestrzegać przepisów polskiego prawa. Jedną z ważnych kwestii związanych z prowadzeniem firmy budowlanej jest prawidłowa utylizacja odpadów. Odpady budowlane to specyficzna grupa odpadów, które nie mogą trafić do koszy na śmieci komunalne. Często mogą one być ponownie zagospodarowane przez wykonawców, jednak większość tego typu pozostałości powinna trafić w ręce firmy, która specjalizuje się w odbiorze i utylizacji odpadów budowlanych. Przebieg ich utylizacji szczegółowo określają przepisy, z którymi warto się bliżej zapoznać.

obowiązek utylizacji odpadów

Czym są odpady budowlane?

Definicja odpadów budowlanych znajduje się w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Zgodnie z nią grupa ta obejmuje śmieci, które pochodzą z remontów, placów budowy, rozbiórek i demontaży obiektów budowlanych oraz działań im towarzyszących. Może to być na przykład gruz betonowy, gruz ceglany, ceramika, tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, okna i drzwi, materiały pokryć dachowych, złom i stal zbrojeniowa i wiele innych. Odpadem budowlanym może być także gleba i grunt z wykopów. Oznacza to, że wszystkie wyżej wymienione odpady nie mogą trafić do pojemników na odpady komunalne ani na recykling.  Za niepoprawną segregację i utylizację tego typu odpadów oraz za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą kary finansowe do 5000 zł dla osób fizycznych. W przypadku przedsiębiorców kary te mogą być jeszcze wyższe. Należy również pamiętać, że niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów na ziemi.

Kto odpowiada za odpady budowlane?

Zgodnie z Ustawą o odpadach, za wytworzone odpady odpowiada ich wytwórca. W przypadku, jeśli prace remontowe lub budowlane prowadzi przedsiębiorca, to on przyczynia się do powstawania odpadów budowlanych. W takiej sytuacji to on jest wytwórcą odpadów i on ponosi za nie odpowiedzialność – chyba, że umowa między inwestorem, a podmiotem, który świadczy usługę, stanowi inaczej. Jeśli umowa nie wskazuje, że wytwórcą odpadów jest inwestor to wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie. Dotyczy to usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz konserwacji i napraw. 

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 roku odpady budowlane wytwarzane przez firmy budowlane powinny być podzielone na sześć frakcji i w ten sposób składowane oraz odbierane. Są to odpady mineralne, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, metale i gips. Warto pamiętać także tym, że firmy, które wytwarzają odpady mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów budowlanych. Oznacza to, że każdy wytwórca odpadów budowlanych musi zarejestrować się w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami i realizować obowiązki ewidencyjne elektronicznie.

Odpady budowlane - wynajmij kontener!

Odpady budowlane z własnego remontu lub budowy można zutylizować poprzez dostarczenie ich do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to opcja tylko i wyłącznie dla osób prywatnych. Jak więc utylizować odpady w firmie budowlanej? Bardzo dobrym rozwiązaniem może być wynajem kontenera. Najwygodniejszym wyborem będzie wynajem kontenera na zmieszane odpady budowlane. W takim kontenerze mogą znaleźć się odpady takie jak okna, styropian, wełna mineralna, szyby, a także opakowania z tworzyw sztucznych oraz folie i kartony. Kontener zostanie dostarczony przez specjalistyczną firmę pod wskazany przez wykonawcę adres, a następnie po zapełnieniu odebrany i przewieziony do miejsca prawidłowej utylizacji jego zawartości.