Karta przekazania odpadów – na co należy zwrócić uwagę?

Karta przekazania odpadów jest dokumentem stanowiącym istotny element gospodarki zarządzania odpadami w Polsce. Celem jego istnienia jest kontrolowanie przepływu odpadów na terenie kraju oraz zapewnienie, że są ono prawidłowo zagospodarowane. Z karty przekazania odpadów można wyczytać informację o rodzaju i liczbie odpadów, ich pochodzeniu i sposobie przekazania do odbiorcy. Co należy wiedzieć na temat samej karty przekazania odpadów i na co zwrócić uwagę?

karta przekazania odpadów

Karta przekazania odpadu, czyli wpis do rejestru BDO

Ochrona środowiska stała się priorytetowa ze względu na szybkie zmiany klimatyczne. Jednym z problemów jest nadmiar plastików trafiających do zbiorników wodnych, który zanieczyszcza ekosystem i uniemożliwia mu naturalne funkcjonowanie. Aby zapobiec negatywnym zmianom, należy nie tylko starać się ograniczyć zużycie surowców, ale też zadbać o prawidłową utylizację śmieci.

Kto powinien wypełnić kartę przekazania odpadu? Jest za to odpowiedziany każdy przedsiębiorca, który musi prowadzić rejestr odpadów przed przekazaniem ich innemu podmiotowi. Poprawnie wypełniona KPO pozwala także przenieść odpowiedzialność za odpady z posiadacza na osobę, która je przejmuje. Istnieje możliwość łatwego sprawdzenia, czy masz zobowiązanie do rejestracji w BDO, wystarczy zweryfikować to na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/, wypełniając odpowiedni formularz.

Jakie informacje zawiera karta ewidencji odpadów?

Karta ewidencji odpadów to następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów, w tym także wykonującego usługę transportu odpadów wraz z miejscem zamieszkania lub siedziby,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli został nadany,
 • numer rejestrowy,
 • imię i nazwisko sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami,
 • imię i nazwisko osoby sporządzającej,
 • imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsce zamieszkania albo siedziby władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe,
 • rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, w tym zbierania, wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • adres miejsca pochodzenia odpadów również spoza terytorium kraju,
 • masa odpadów lub sucha masa odpadów i kod oraz ich rodzaj,
 • sposób gospodarowania odpadami,
 • adres miejsca przeznaczenia odpadów.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów?

Nie każda osoba musi prowadzić ewidencję odpadów. Z obowiązku zwolnieni sią między innymi wytwórcy odpadów komunalnych, a więc śmieci powstających w obrębie gospodarstw domowych. Z obowiązku wyłączone są także osoby fizyczne, które w ramach generowania odpadów o składzie i charakterze odpadów komunalnych są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych. Takie podmioty nie muszą rejestrować się w BDO i prowadzić ewidencji.

Odpady komunalne wyłączone z ewidencji to na przykład papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, bioodpady, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

Odpadami komunalnymi jednak nie są:

 • odpady z produkcji,
 • odpady z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • pojazdy wycofane z eksploatacji,
 • odpady ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjne i z oczyszczalni ścieków, w tym również osady ściekowe.

Zwolnione są również firmy produkcyjne i przemysłowe wytwarzające odpady wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. Dotyczy ono 46 rodzajów odpadów, w tym między innymi odpadów betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, przeterminowanych produktów spożywczych, odchodów zwierzęcych, odpadów kory i korka, części wytwórców odpadów opakowaniowych, część grup odpadów niebezpiecznych i odpadów, które powstały w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek pod warunkiem, że nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.