Czym są i co oznaczają kody odpadów? Praca w BDO

Od 2018 roku w Polsce istnieje system teleinformatyczny zwany bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – w skrócie BDO. Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, a także produkują lub importują opakowania. Celem prowadzenia tej bazy danych jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą, a także poprawa poziomu recyklingu. Każdy podmiot zobowiązany do wpisu do rejestru BDO musi prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów z zachowaniem wzorców elektronicznych.

kody odpadów

Kody odpadów a BDO

Od 2020 roku prowadzona jest elektroniczna ewidencja odpadów w BDO. Oznacza to, że karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów, a także coroczne sprawozdania, należy wypełniać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez konto w BDO. Takie karty oraz sprawozdania musi sporządzać każdy wytwórca odpadów. Na karcie należy wprowadzić dane firmy transportującej oraz utylizującej odpady, datę i godzinę ich przekazania, a także szczegółowe informacje dotyczące odpadów. Jest to przede wszystkim masa i kod odpadów. Bardzo ważna jest odpowiednia klasyfikacja odpadów, czyli przypisanie odpadów do ich grupy, podgrupy oraz rodzaju. Do tego służą właśnie kody odpadów, które są sklasyfikowane w katalogu odpadów. Bez podania tych informacji firma transportująca nie będzie miała możliwości odebrania od nas odpadów. Następne kroki takie jak potwierdzenie przejęcia lub zakończenia transportu odpadów należą już do kolejnych firm, których dane wprowadziliśmy do karty.

Czym są kody odpadów?

Aby przypisać odpady do ich odpowiedniej grupy, należy wcześniej zapoznać się z definicją i klasyfikacją kodów odpadów. Kod odpadów to sześciocyfrowy numer, który umożliwia klasyfikację odpadów wedle źródeł ich powstawania. Wszystkie kody odpadów zostały wyszczególnione w katalogu odpadów. Odpady zostały w nim podzielone w zależności od źródła ich powstawania na dwadzieścia grup. Każda z tych grup odpowiada innym odpadom i dzieli się następnie na podgrupy oraz rodzaje odpadów. Dwie pierwsze cyfry kodu odpadów oznaczają ich grupę, kolejne dwie – podgrupę, a dwie ostatnie – rodzaj odpadu. W przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo oznacza się je symbolem gwiazdki “*”. Wprowadzenie kodów odpadów ułatwiło pracę służbom zajmującym się gospodarką odpadami. Dzięki kodom służby wiedzą, jakie odpady odbierają, dzięki czemu mogą w odpowiedni sposób przygotować się do ich transportu. Szczególnie ważne jest to w przypadku odbioru odpadów niebezpiecznych. Kody odpadów usprawniają także recykling i utylizację odpadów.

Kody odpadów w katalogu odpadów

Katalog odpadów z wszystkimi obecnie wykorzystywanymi kodami odpadów można znaleźć między innymi na stronie Sejmu w internecie. Katalog ten zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów. Na klasyfikację odpadu do konkretnej grupy, podgrupy i rodzaju mają wpływ takie czynniki jak źródło powstawania odpadu, a także właściwości i składniki, które mogą sprawić, że odpad jest niebezpieczny. Oprócz konkretnych grup odpadów w ich katalogu, ustawodawca uwzględnił w nim także grupę o szerszym charakterze dla odpadów trudnych do ich jednoznacznego sklasyfikowania. Jest to grupa 16, czyli odpady nieujęte w innych grupach. Także w przypadku problemów z doborem konkretnego rodzaju możemy skorzystać z kodów kończących się na 99. Są to tak zwane inne niewymienione odpady. Należy pamiętać, że odpowiednia klasyfikacja odpadów do ich grupy, podgrupy i rodzaju jest obowiązkiem każdego podmiotu wpisanego do rejestru BDO.