Skontaktuj się z nami:

Regulamin serwisu internetowego zamow-kontener.pl

określający m.in. zasady zawierania umów zamawiania online poprzez serwis zamow-kontener.pl, zawierający najważniejsze informacje o pośredniku, serwisie oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt z Pośrednikiem
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zamawianie w serwisie
 • 5 Realizacja zamówienia
 • 6 Odpowiedzialność za kontener
 • 7 Płatności
 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 • 9 Dane osobowe
 • 10 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zamawiający – każdy podmiot zamawiający w serwisie.

Zamawiający uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Pośrednikiem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis  – serwis internetowy do zamawiania online kontenerów na odpady zamow-kontener.pl prowadzony przez pośrednika pod adresem zamow-kontener.pl

Pośrednik –  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zamów kontener Sp. z o.o., wpisany do KRS , NIP 8943222132, nr REGON 526732747, UL. STRZEGOMSKA 138 / 7, 54-430 WROCŁAW

§ 2 KONTAKT Z POŚREDNIKIEM

 1. Adres pocztowy: UL. STRZEGOMSKA 138 / 7, 54-430 WROCŁAW
 2. Adres e-mail: biuro@zamow-kontener.pl
 3. Telefon: +48 560 505 805

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAMAWIANIE W SERWISIE

 1. Poprzez zawarcie Umowy z konsumentem rozumie się złożenie przez konsumenta zamówienia na dostawę kontenera i odbiór odpadów zgodnie z określonym przez konsumenta ich rodzajem w cenie wskazanej każdorazowo na stronie internetowej zamow-kontener.pl . Serwis tym samym zobowiązuje się w terminach wskazanych w formularzu zamówienia on-line dostarczyć konsumentowi wskazany przez konsumenta kontener na odpady oraz odebrać kontener z odpadami od konsumenta. Serwis internetowy zobowiązuje się dostarczyć kontener w stanie bez wad uniemożliwiających jego użytkowanie bez uszczerbku dla interesu konsumenta.
 2. Podczas wypełniania formularza zamówienia konsument zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane w nim pola
 3. w przypadku gdy podmiot zgodnie z art. 66 ust 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, odbiór odpadów odbywa się bez wystawiania w systemie BDO karty przekazania odpadów.
 4. konsument pozostaje świadomy, iż powyżej wskazane informacje są informacjami stanowiącymi podstawę realizacji na jego rzecz usługi i wiążą konsumenta w powyższym zakresie.
 5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują konieczność posiadania przez konsumenta numeru BDO, konsument ponosi pełną odpowiedzialność za niewskazanie lub błędne wskazanie numeru BDO.
 6. Wskutek zawarcia Umowy z Serwisem internetowym zamow-kontener.pl konsument zobowiązany jest do zapłaty umówionej ceny oraz postępowania z dostarczonym mu kontenerem w sposób odpowiedni tj. nie wykraczającym poza normalny sposób jego użytkowania.
 7. Cena usługi widniejąca w formularzu zamówienia po jego uzupełnieniu uiszczona zostanie przez konsumenta z góry, niezwłocznie po dokonaniu zamówienia kontenera, za pośrednictwem platformy do płatności PayU S.A. Podane ceny w formularzu są cenami brutto.
 8. konsument oświadcza, iż będzie użytkować kontener wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wskazanym w formularzu zamówienia oraz zgodnie z tabelą która wskazuje które odpady można wrzucać a które są zakazane do danego rodzaju kontenera.
 9.  Użytkowanie kontenera w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wszelkie ewentualne negatywne konsekwencje z tego wynikające, obciążają w całości konsumenta. Tym samym Serwis internetowy zamow-kontener.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania przez konsumenta z kontenera w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 10. konsument zobowiązuje się tym samym do korzystania z kontenera zgodnie z poniższymi regułami:
 11. konsument zobowiązuje się wypełnić podstawiony kontener wyłącznie zadeklarowanymi w formularzu oraz karcie odpadów dozwolonych i zabronionych zamówienia odpadami,
 12. konsument zobowiązuje się nie przeładowywać kontenera ponad jego kubaturę. 

 

 

 

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Poprzez wskazanie w formularzu zamówienia miejsca posadowienia kontenera, konsument oświadcza, iż droga dojazdowa do miejsca posadowienia kontenera jest przejezdna (w tym rodzaj podłoża umożliwia przejazd samochodem obciążonym wagą kontenera).
 2. konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie nawierzchni drogi wskutek przejazdu pojazdu dostarczającego i odbierającego kontener z odpadami (wyłączając usterki mechaniczne pojazdu).
 3. W przypadku niezapewnienia odpowiedniej drogi dojazdowej do miejsca posadowienia kontenera konsument zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody, w tym w szczególności szkody wynikłe z konieczności przejazdu przez pojazd dostarczający i odbierający kontener z odpadami przez grunty nie należące do konsumenta jak np. chodniki, tereny zielone itp.
 4. konsument oświadcza nadto, iż:
 5. posiada tytuł prawny do wskazanego przez niego miejsca posadowienia kontenera lub posiada zgodę odpowiednich osób/instytucji/podmiotów na posadowienie kontenera we wskazanym miejscu,
 6. zapewni możliwość posadowienia i odbioru kontenera wraz z odpadami we wskazane w formularzu zamówienia dni robocze , w godzinach 7:00 – 16:00
 7. konsument oświadcza, iż na wypadek gdyby odbiór kontenera wraz z odpadami przez pojazd transportujący był niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Serwisu internetowego w dniu wskazanym przez konsumenta w formularzu zamówienia, wówczas termin ten ulega przedłużeniu maksymalnie do trzech dni roboczych po dniu, w którym kontener miał zostać odebrany, co niniejszym konsument akceptuje i na co wyraża zgodę.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTENER

 1. konsument ponosi wszelką odpowiedzialność za dostarczony mu kontener od chwili jego posadowienia, do momentu jego odbioru przez pojazd transportujący kontener. konsument ponosi odpowiedzialność w szczególności za jego przypadkową utratę bądź uszkodzenie.
 2. konsument zobowiązuje się zwrócić kontener w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnego użytkowania.
 3. konsument nie pozostaje uprawniony do samodzielnego przemieszczania kontenera.
 4. Na wypadek załadowania kontenera odpadami w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem tj. z zadeklarowaną zawartością kontenera przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, konsument zobowiązuje się zapłacić na rzecz serwisu internetowego zamow-kontener.pl należne koszty tytułem transportu kontenera, które wynoszą 250,00 zł brutto oraz do przyjęcia zwrotnego niezadeklarowanych w formularzu zamówienia odpadów.
 5. Na wypadek przeładowania kontenera ponad wskazaną dopuszczalną masę całkowitą oraz kubaturę kontenera:
 1. Pośrednik może odebrać kontener po uprzednim ustaleniu z konsumentem dodatkowej opłaty do ceny zapłaconej przez konsumenta usługi,
 2. Pośrednik  z uwagi na niebezpieczeństwo związane z przeładowaniem kontenera może odmówić jego odbioru, zobowiązując konsumenta do usunięcia nadmiaru odpadów w nim przebywających do poziomu umożliwiającego bezpieczny transport kontenera.
 3. Na wypadek załadowania kontenera w sposób powodujący powstanie górki odpadów na kontenerze, wystającej ponad linię wytwarzaną przez burty boczne kontenera, bądź wychylanie się odpadów poza jego burty, pośrednik z uwagi na niebezpieczeństwo związane z transportem kontenera może odmówić jego odbioru, zobowiązując konsumenta do usunięcia nadmiaru odpadów lub ułożenia ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo w transporcie kontenera tj. ułożenia odpadów w obrębie kubatury kontenera. konsument zobowiązuje się wówczas do pokrycia kosztów transportu kontenera w wysokości 250,00 zł oraz ustalenia z pośrednikiem  innego terminu odbioru kontenera.
 1. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za odpady pozostawione wokół kontenera i nie jest zobowiązane do ich uprzątnięcia bądź zabrania.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Za zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy pośrednika;
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od planowanej daty podstawienia kontenera.
 4. Pośrednik informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. zamawiający dokonując zamówienia w serwisie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez pośrednika. zamawiający ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. zamawiający uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Pośrednikiem za pośrednictwem Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (pod warunkiem że usługa w tym czasie nie została wykonana)
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym zamówienie zostało zrealizowane na rzecz zamawiającego uprzywilejowanego
 3. Aby zamawiający uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Pośrednika, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. zamawiający uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że zamawiający uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Pośrednik zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Pośrednik został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Pośrednik dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zamawiający uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku zamawiający uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Pośrednikiem może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu udowodnienia że usługa nie została już wykonana przez pośrednika.i.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Pośrednikiem dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z serwisu  jest Pośrednik. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Pośrednika, podanych przez Kupującego w związku z zamówieniami w serwisie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Pośredniku obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Pośrednika, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w serwisie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między zamawiającym a Pośrednikiem;
  2. na Pośredniku przestaje ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Pośrednika, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Pośrednika
 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw, zamawiający powinien skontaktować się ze Pośrednikiem przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, zamawiający może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z zamawiającym niebędącym zamawiającym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby pośrednika.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zamów kontener Sp. z o.o.

 1. Strzegomska 138/7, 54-430 Wrocław

adres e-mail: biuro@zamow-kontener.pl

– Ja/My(*) ………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy następujących usług(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

 

…………………………………………………………

 

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

 

– Nazwa banku i Numer konta bankowego na który zostanie dokonany zwrot:

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Call Now Button